Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
7333788 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Yên Đức
7333786 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Vĩnh Khê
7333782 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Thủy An
7333774 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Kim Sơn
7333779 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
7333769 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Hoàng Quế
7333775 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Lê Hồng Phong
7333767 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Bình Khê II
7333766 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Bình Khê I
7333785 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Việt Dân
7333777 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Mạo Khê B
7333783 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Tràng An
7333789 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Yên Thọ
7333772 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Hưng Đạo
7333787 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Xuân Sơn
7333778 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Nguyễn Huệ
7333771 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Hồng Thái Tây
7333781 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Tân Việt
7333763 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH An Sinh A
7333770 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Hồng Thái Đông
7333765 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Bình Dương
7333780 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Quyết Thắng
7333776 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 10/2019 Trường TH Mạo Khê A
7333725 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Hoàng Quế
7333726 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Hồng Thái Đông
7333727 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Hồng Thái Tây
7333743 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Yên Thọ
7333734 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Sao Mai
7333717 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Bình Minh
7333721 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Hoa Lan
7333713 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN An Sinh A
7333736 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Tân Việt
7333722 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Hoa Mai
7333735 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Sơn Ca
7333731 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Kim Sơn
7333737 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Thủy An
7333741 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Xuân Sơn
7333740 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Việt Dân
7333723 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Họa Mi
7333720 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Hoa Anh Đào
7333715 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Bình Dương A
7333738 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Tràng An
7333739 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Tràng Lương
7333718 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Đức Chính
7333742 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Yên Đức
7333732 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Lê Hồng Phong
7333728 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 10/2019 Trường MN Hưng Đạo