Thủ tục: Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
-Hỗ trợ yêu cầu phổ cập của địa phương;
- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29,Điều 30, Điều 31 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tơ số 41/2010/TT-BGDĐT;
- Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT; của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tơ số 41/2010/TT-BGDĐT; của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


              * Trình tự thực hiện:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cho UBND cấp xã;
- Chủ tịch UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ;xem xét,có văn bản cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. Việc cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập phải được trả lời bằng văn bản, trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại UBND cấp xã;
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục
+ Văn bản bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
* Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan phối hợp: Không
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
* Lệ phí: không
*Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
-Hỗ trợ yêu cầu phổ cập của địa phương; 
- Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lý về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29,Điều 30, Điều 31 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tơ số 41/2010/TT-BGDĐT;
- Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT; của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo thông tơ số 41/2010/TT-BGDĐT; của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngaỳ 20 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Điều lệ trường tiểu học;Tin mới nhất