Thủ tục: Giải thể trường Trung học cơ sở

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;
- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.


* Trình tự thực hiện:

(1) Đối với cá nhân/ tổ chức có yêu cầu:

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thị xã;

- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.

- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công thị xã nhận kết quả.

(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:

- Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ

- Uỷ ban nhân cấp thị xã căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giải thể

 - Bộ phận chuyên trách của Trung tâm Hành chính công thị xã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định

* Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa/Trung tâm hành chính công cấp thị xã.

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS).

Số lượng bộ hồ sơ:  01 (một) bộ

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 ngày, UBND cấp thị xã: 05 ngày).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp thị xã ra quyết định thành lập);

- Tổ chức, cá nhân thành lập trường (đối với trường trung học tư thục).

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp thị xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng giáo dục và đào tạo.

*  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định giải thể nhà trường của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp thị xã.

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.Tin mới nhất